Nieuw- en verbouw Spanje

Nieuw- en verbouw Spanje

Het is mogelijk als niet-resident van Spanje een hypotheek te krijgen voor nieuwbouw of verbouwingen. Daar worden door de banken echter wel strikte voorwaarden aan verbonden. Men wil alleen bouwproject financieren die door officiële Spaanse aannemers worden verricht en zelfbouw wil men niet financieren.

Het maximale financieringspercentage bij nieuwbouw wordt toegepast op de som van de aankoop van de grond en de totale bouwsom.
Bij verbouwingen wordt het maximale financieringspercentage toegepast op de som van de alle verbouwingen waarvan offertes van officiële Spaanse aannemers beschikbaar zijn. Sommige banken zijn bereid om het financieringspercentage toe te passen op de te verwachte waarde van het object na verbouwingen. Indien het object niet al ‘vol’ gefinancierd is kunnen de verbouwingen dan mogelijk volledig gefinancierd worden.

Het traject van het voor elkaar krijgen van financiering van nieuwbouw vergt intensieve begeleiding en is tijdrovend. Hypotheek & Buitenland begeleid ook deze trajecten, maar wel tegen een hoger tarief voor de dienstverlening ten opzichte van financiering van bestaande bouw.

Een hypotheek aanvragen wanneer met een Nederlandse aannemer, ‘een mannetje’ of zelfbouw wordt gewerkt financieren de Spaanse banken niet. Alleen wanneer met officiële Spaanse aannemers wordt gewerkt kan nieuwbouw of verbouwingen worden gefinancierd met een hypotheek.

Een volledig gedocumenteerde aanvraag voor een bouwvergunning dient te gebeuren bij de lokale instanties. Tevens dient Bij aankoop van bouwgrond wordt vaak een opschortende voorwaarde opgenomen voor het geval dat de bouwvergunning onverhoopt niet wordt verleend.

Een bank zal vragen om een aantal documenten voor goedkeuring van een hypotheekaanvraag voor nieuwbouw:

  • Bouwplan en architectentekening, gestempeld door de Arquitect Assossiation
  • Totale kostenraming van de bouw
  • Tijdsplanning van de bouw inclusief betalingsschema
  • Nota Simple van het perceel
  • Bouwvergunning
  • Getekende bouwovereenkomst met de aannemer

Taxatie bij nieuwbouw of verbouw vind plaats door een beoordeling van de taxateur van de toekomstige waarde na afbouw (aan de hand van de bouwplannen en de waarde van het perceel).

Vrijgave van de hypotheekgelden geschied uit bouwdepot op afroep van de klant al naar gelang de werken vorderen en de facturen binnenstromen. Vaak vindt dan ook een interim taxatie plaats waarbij gecheckt wordt of de werken ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voorwaarde voor vrijgave van de hypotheekgelden is dat er een hypothecaire waarborg is gesteld op de grond middels hypothecaire akte. Bij de meeste banken blijft de hypotheek aflossingsvrij totdat het bouwdepot in zijn geheel is opgenomen (meestal met een maximale termijn van max 2 jaar). Er wordt dan rente betaald over de vrijgegeven gelden en een bereidstellingsprovisie over de nog niet vrijgegeven hypotheekgelden.