Kosten aankoop en doorlopende kosten Spanje

Kosten aankoop en doorlopende kosten Spanje

Onder de ‘kosten koper’ (ook wel ‘notariskosten’ genoemd) worden doorgaans het totaal aan kosten gerekend die verschuldigd zijn aan belastingen en het honorarium van de notaris. Deze kosten zijn tweeledig: één deel de kosten in verband met de koop van de onroerende zaak en het tweede deel dat verband houdt met de notariële vastlegging van de hypotheek. Bij koop van bestaande bouw in Spanje is de vuistregel dat het totaal aan kosten ca. 12% van de koopsom bedraagt vrij accuraat. Neem contact op met Hypotheek & Buitenland wanneer u een gedetailleerde berekening wilt van de kosten koper.

Bij de koop van bestaande bouw zijn overdrachtsbelasting en kosten van inschrijving in de registers verschuldigd (Imposto sobre Transmisiónes Patrimoniais en Actos Xurídicos Documentados). Daarnaast betaalt de koper het honorarium van de notaris voor zijn diensten. De omvang van alle bovengenoemde elementen liggen vast in Spanje.

Bij nieuwbouw zijn de notariskosten voor de koop van de grond aan de orde en de notariskosten in verband met de notariële vastlegging van de hypotheek.

Het is zeer te adviseren om een advocaat in de arm te nemen die u bijstaat gedurende het kooptraject. Een advocaat vervult een onmisbare rol en neemt veel taken op zich die in Nederland door de notaris worden vervult. Een goede advocaat verdient zijn honorarium meer dan terug. Wij kunnen u in contact brengen met een goede Nederlandstalige advocaat

Naast de kosten koper zijn vaak nog meer kosten aan de orde zoals kosten voor een bouwkundige keuring, de taxatie, vertalingen, juridisch, fiscaal en financieel advies en – indien aan de orde – de oprichtingskosten van een Spaanse vennootschap.

Eenmaal eigenaar van het huis, bent u jaarlijks lokale belastingen verschuldigd: IBI. Grondslag van deze belasting is de kadastrale waarde van het object en verschilt van regio tot regio. De omvang van de IBI ligt tussen de 0,4% en 1,1%. Houdt tevens rekening met de jaarlijks terugkerende kosten, wanneer er gekocht is in een Spaanse vennootschap. Jaarlijks zijn dan accountants- en belastingadvieskosten aan de orde.

De belasting op winst bij verkoop is een belasting bedoelt om speculatie met onroerend goed te ontmoedigen en is verschuldigd wanneer u het huis met winst verkoopt. Op dit moment (2022) wordt de winst bij verkoop belast met 19%. Daarnaast bestaat er de plusvalia belasting. Dit is een belasting over de stijging van de kadastrale waarde van de grond.

Over eigen vermogen dat in een Spaans huis wordt gestoken is in het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje afgesproken dat Spanje daarover in principe mag heffen. Concreet betekent dit dat het huis wel in Nederland moet worden aangegeven in de belastingaangifte, maar dat er een ‘voorkoming voor dubbele heffing’ wordt toegepast die maakt dat de netto waarde van het huis niet in de box 3 berekening wordt meegenomen. Daarentegen wordt er wel vermogensbelasting over de onroerende bezittingen in Spanje geheven (Impuesto sobre el Patrimonio) maar daar zijn hoge drempels aan de orde. Alleen wanneer de drempels worden overschreden – en dat is voor bedragen van groter dan € 700.000 (per 2022) – zal Spanje effectief gaan heffen.

Op de niet-residentenafdeling van de Spaanse belastingdienst kunt u gedetailleerde informatie vinden over de Spaanse belastingregels voor niet-residenten: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/no-residentes.html