Aanvraag proces Spanje

Aanvraag proces

Er is maar één keer de kans om een eerste indruk te maken bij een bank: wat ons betreft moet deze overrompelend goed zijn. Nadat de keuze voor een bepaalde route richting het realiseren van het gewenste hypothecair krediet is gemaakt (zie ook ‘voorbereiding’) start het aanvraagproces. Er zijn vijf fases te onderscheiden in het aanvraag proces: 1. vooraanvraag 2. dossier maken, 3. indienen, 4. monitoren en bijsturen, 5. afronding.

Om te verifiëren of een aanvraag inderdaad – in principe – haalbaar is wordt vaak eerst een vooraanvraag ingediend bij de beoogde Spaanse bank.

Een goed gedocumenteerde aanvraag is essentieel voor een succesvolle aanvraag. Onduidelijkheden of hiaten in de documentatie zorgen voor de perceptie van extra risico bij de bank. Gezamenlijk wordt de documentatie zo compleet gemaakt dat alle essentiële elementen worden onderbouwd.

Hypotheek & Buitenland maakt een uitgebreid begeleidend schrijven waarin alle elementen worden toegelicht en er een vertaalslag wordt gemaakt zodat alles 100% duidelijk is voor de Spaanse bank. De aanvraag wordt gecompleteerd met het aanvraagformulier van de bank waarna deze wordt ingediend.

Eenmaal ingediend volgen soms aanvullende vragen of verzoeken om additionele documenten. Onduidelijkheden worden opgehelderd en extra onderbouwing in de vorm van documenten wordt aangeleverd. Daar waar nodig, als de situatie daarom vraagt, wordt de aanvraag aangepast. Indien een aanvraag onverhoopt wordt afgewezen dan zal worden gepoogd de bank op andere gedachten te brengen door de bank te overtuigen van hun ongelijk. Mocht dat niet lukken dan volgt overleg en indien mogelijk het aanvragen van een hypotheek bij een andere Spaanse bank.

Wanneer het risico comité van de desbetreffende bank haar akkoord heeft gegeven en ook de taxatie een voldoende waarde uitwijst zal de bank haar definitief akkoord geven en de zogenaamde FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada) sturen. In dit document staan alle details van de hypotheek die wordt aangeboden. In de FIAE (Ficha Europea de Advertencias Estandarizadas), staan alle risico’s, waarschuwingen en verplichtingen genoemd die verband houden met de hypotheek. Naast een aantal andere documenten ontvangt u tevens de documenten Cuadre Gastos en de Resumen Gastos. Deze documenten omvatten een uitsplitsing van alle kosten en de exacte berekening van het zelf in te brengen geld in de koop. Na inachtneming van de wettelijk verplichte bedenktijd van 10 dagen (effectief 11 dagen) kan de hypotheek worden geformaliseerd en de koop worden afgerond bij de notaris. Indien gewenst wordt met hulp van Hypotheek & Buitenland een bankrekening in Spanje geopend en worden verzekeringen in orde gemaakt.

De doorlooptijd van een hypotheekaanvraag in Spanje verschilt erg van bank tot bank. Rekenend vanaf het moment dat de volledig gedocumenteerde hypotheekaanvraag is ingediend, weet je bij sommige banken na 2 á 3 weken waar je aan toe bent. Bij andere banken duurt het wel 2 a 2,5 maanden alvorens er een volledig akkoord is. Langer zijn de doorlooptijden bij de complexere hypotheekaanvragen zoals bij de uitkoop van een (ex-)partner, een herfinanciering of financiering van nieuwbouw.

Een taxatie is in Spanje altijd benodigd. Zodra de risico afdeling van de bank haar akkoord heeft gegevens kan de taxatie worden gelanceerd. Doorgaans neemt de bank het initiatief voor de taxatie en stuurt de taxateur aan. De kosten van de taxatie zijn altijd voor de aanvrager van de hypotheek.

Sommige banken die intern geen medewerker hebben die bekend is met de Nederlandse taal vragen om (beëdigde) vertalingen van een aantal documenten, zoals salarisstroken, fiscale aanslagen of andere documenten. Het is altijd het doel om de benodigde vertalingen tot een minimum te beperken.