Kosten aankoop en doorlopende kosten Portugal

Kosten aankoop en doorlopende kosten Portugal

Onder de ‘kosten koper’ (ook wel ‘notariskosten’ genoemd) worden doorgaans het totaal aan kosten gerekend die verschuldigd zijn aan belastingen en het honorarium van de notaris. Deze kosten zijn tweeledig: één deel de kosten in verband met de koop van de onroerende zaak en het tweede deel dat verband houdt met de notariële vastlegging van de hypotheek. De hoogte van de totale kosten varieert nogal in Portugal en zijn afhankelijk van de hoogte van de koopsom. Ter illustratie: bij een koopsom van € 400.000 en een hypotheek van € 200.000 zijn de kosten ca. 6,7% van de koopsom. Neem contact op met Hypotheek & Buitenland wanneer u een gedetailleerde berekening wilt van de kosten koper.

Bij de koop van bestaande bouw is overdrachtsbelasting – Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) – verschuldigd. Deze wordt berekend middels een tabel, waarbij de IMT hoger is naarmate de koopprijs hoger is. Voor huizen die niet het hoofdverblijf zijn, met een koopsom vanaf € 287.213 is het percentage belasting 8% van de waarde -/- een forfaitair bedrag van € 11.035,25 (tarief 2022). Het belastingpercentage is 6% voor koopsommen vanaf € 550.836. Naast de IMT is ook zegelrecht oftewel Imposto de Selo verschuldigd van 0,8% van de koopsom. Naast het honorarium van de notaris van ca. € 500 zijn kosten aan de orde voor vastlegging van het eigendom in de registers van ca. € 465. Voor de hypotheek zijn ook zegelrechten verschuldigd ter hoogte van 0,6% van de hypotheeksom. Daarnaast zal de bank ook juridische kosten in rekening brengen van ca. € 400.

Bij nieuwbouw zijn de notariskosten voor de koop van de grond aan de orde en de kosten in verband met de notariële vastlegging van de hypotheek.

Het is zeer te adviseren om een advocaat in de arm te nemen die u bijstaat gedurende het kooptraject. Een advocaat vervult een onmisbare rol en neemt veel taken op zich die in Nederland door de notaris worden vervult. Een goede advocaat verdient zijn honorarium meer dan terug. Wij kunnen u in contact brengen met een goede Nederlandstalige advocaat.

Naast de kosten koper zijn vaak nog meer kosten aan de orde zoals kosten voor een bouwkundige keuring, de taxatie, vertalingen, juridisch, fiscaal en financieel advies en – indien aan de orde – de oprichtingskosten van een Portugese vennootschap.

Eenmaal eigenaar van het huis, bent u jaarlijks lokale belastingen verschuldigd. Grondslag van deze belasting is de fiscale waarde van het object en verschilt van gemeente tot gemeente. De omvang van deze belasting ligt tussen de 0,7% en 1,3%. Houdt tevens rekening met de jaarlijks terugkerende kosten, wanneer er gekocht is in een Portugese vennootschap. Jaarlijks zijn dan accountants- en belastingadvieskosten aan de orde.

De belasting op winst bij verkoop is een belasting bedoelt om speculatie met onroerend goed te ontmoedigen en is verschuldigd wanneer u het huis met winst verkoopt. Op dit moment (2022) wordt de winst bij verkoop belast met 28%.

Over eigen vermogen dat in een Portugees huis wordt gestoken is in het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal afgesproken dat Portugal daarover in principe mag heffen. Concreet betekent dit dat het huis wel in Nederland moet worden aangegeven in de belastingaangifte, maar dat er een ‘voorkoming voor dubbele heffing’ wordt toegepast die maakt dat de netto waarde van het huis nietin de box 3 berekening wordt meegenomen. Portugal kent geen vermogensbelasting zoals de Nederlandse box 3 heffing. Portugal heft wel een afzonderlijke onroerende zaak belasting over de waarde van de tweede woning. Hierbij geldt een vrijstelling van € 600.000. Daarboven geldt een jaarlijks belastingtarief van 0,7% tot 1% over de waarde van het huis.

De Portugese status van Residencia no habitual (RNH) geeft degenen die fiscaal ingezetene worden van Portugal en worden geaccepteerd als RNH, een vrijstelling van het betalen van inkomstenbelastingen, zowel in Portugal als in het land van de bron van het inkomen. Het gaat daarbij om inkomen als pensioen-, dividend-, royalty- en rente-inkomsten. Deze status kan worden toegekend voor een periode van 10 jaar. Hypotheek & Buitenland heeft contacten met gespecialiseerde fiscalisten die u hierover kunnen adviseren.

Op de website van de Portugese belastingdienst kunt u gedetailleerde informatie vinden over de Portugese belastingregels: https://www.acesso.gov.pt/unauthed/novoUtilizadorForm?partID=PFAP&path=/geral/dashboard het is noodzakelijk je eerst in te schrijven met je NIF nummer, waarna je een toegangscode krijgt toegestuurd.