Kosten aankoop en doorlopende kosten België

Kosten aankoop en doorlopende kosten

Onder de ‘kosten koper’ (ook wel ‘notariskosten’ genoemd) worden doorgaans het totaal aan kosten gerekend die verschuldigd zijn aan belastingen en het honorarium van de notaris. Deze kosten zijn tweeledig: één deel de kosten in verband met de koop van de onroerende zaak en het tweede deel dat verband houdt met de notariële vastlegging van de hypotheek. In België verschillen de registratierechten (overdrachtsbelasting) van gewest tot gewest.

De registratietarieven bedragen sinds 1 januari 2022 standaard 12% in het Vlaams gewest (Vlaanderen). Voor de aankoop van een woning die het hoofdverblijf wordt geldt in Vlaanderen een verlaagd tarief van 3%.

De registratietarieven bedragen 12,5% in Wallonië (het Waals gewest). Wanneer er sprake is van een ‘bescheiden woning’ is onder bepaalde voorwaarden een registratierecht van 6% aan de orde. Het voordeel van het verminderde registratierecht is aan de orde voor woningen met een kadastraal inkomen tot maximaal € 745 euro, te verhogen tot € 845, € 945 en € 1.045 naarmate een huishuishouden meer kinderen geeft. Het voordeel van het verminderde registratierecht is tevens aan de orde voor woningen liggen in een gebied met ‘vastgoeddruk’ en die een bepaalde koopsom niet overstijgen (verschilt per gemeente). Voor huizen die het hoofdverblijf worden (en er minsten 3 jaar blijven wonen) is een abattement (forfaitaire verlaging/ vermindering) aan de orde. De abattement komt erop neer dat er over de eerste € 20.000 van de koopsom geen registratierechten verschuldigd zijn (effectief dus een korting op de registratierechten van € 2.500).

De registratietarieven bedragen 12,5% in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Voor huizen die het hoofdverblijf worden (uiterlijk binnen twee jaar, en dat minstens vijf jaar blijven) en een koopprijs hebben van minder dan € 500.000 is een abattement (forfaitaire verlaging/ vermindering) aan de orde. De abattement komt erop neer dat er over de eerste € 175.000 van de koopsom geen registratierechten verschuldigd zijn (effectief dus een korting op de registratierechten van € 21.875).

Vastgoedmakelaars mogen in België hun tarieven zelf bepalen. Bij een verkoop betaal je tussen gemiddeld tussen de 2% à 6% van de verkoopprijs. 3% is echter een heel gebruikelijk tarief. Wilt u erachter komen hoeveel een makelaar rekent? Vastgoedmakelaars zijn verplicht hun tarieven op een zichtbare plaats tonen (bijvoorbeeld in de etalage of op hun website).

De Belgische notaris zal ereloon + BTW in rekening brengen en daarnaast zijn enkele vaste kostencomponenten aan de orde zoals administratieve en kosten voor de overschrijving van het onroerend goed aan de orde. Deze kosten verschillen niet per gewest en zijn dus in heel België gelijk. Daarnaast zijn er kosten aan de orde voor het notarieel vastleggen van de hypotheek (het hypothecair mandaat). Hier zijn vaste kosten aan de orde (tussen de € 700 en € 1.050) en daarnaast variabele kosten voor ereloon + BTW van de notaris (hoger bij een hogere hypotheeksom).

Naast de kosten koper zijn vaak nog meer kosten aan de orde zoals kosten voor een bouwkundige keuring, de schatting (taxatie) en financieel advies.

Een huis in België is fiscaal belast middels de zogenaamde onroerende voorheffing; dit is een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed gebaseerd op het geïndexeerde Kadastraal Inkomen (het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen (netto huurwaarde) dat het onroerend goed tijdens één jaar zou opbrengen. Het is een maatstaf die in België op dezelfde wijze wordt gebruikt als in Nederland de WOZ waarde). De onroerende voorheffing zou je kunnen vergelijken met het eigenwoningforfait in Nederland. De hoogte van deze heffing verschilt van gewest tot gewest. De actuele heffing percentages zijn de volgende:

• 2,5% van het KI te betalen belasting voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest
• 1,25% van het KI te betalen belasting voor woningen gelegen in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wordt de vakantiewoning binnen vijf jaar weer verkocht, dan betaalt u personenbelasting over de vermogenswinst die u maakt op de woning. Na een periode van vijf jaar, is deze winst vrijgesteld van belasting.

Het belastingverdrag tussen Nederland en België bepaalt dat België mag heffen over vermogen in de vorm van onroerend goed dat in België is gelegen zoals een vakantiewoning. Daardoor wordt een Belgisch huis in België belast en niet meer in Nederland (box 3). Het huis dient overigens nog wel te worden aangegeven in de Nederlandse belastingaangifte, maar Nederland zal een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Op de website van de Belgische belastingdienst kunt u gedetailleerde informatie vinden over de Belgische belastingregels: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen