Ondernemers Italië

Ondernemers

Ook indien het inkomen uit zelfstandig ondernemerschap komt is het mogelijk om een hypotheek te krijgen bij een Italiaanse bank. Echter, men is bijzonder terughoudend in het meenemen van niet aan privé uitgekeerde winsten die in het bedrijf zijn gebleven.

De Italiaanse banken kijken naar de winst van de afgelopen drie jaren. Er moet minimaal 3 jaren jaarcijfers beschikbaar zijn en het bedrijf moet minimaal 3 kalenderjaren bestaan. Naast de winst zal men kijken naar de omzetontwikkeling en de vermogenspositie op de balans.

De eigen B.V. dient minimaal 3 jaar te bestaan en moet een gezonde winst- en omzetontwikkeling hebben. Ook de balans moet er gezond uit zien met een positief eigen vermogen en een acceptabele rekening courant verhouding met de eigenaar. De Italiaanse banken rekenen als inkomen het salaris en daadwerkelijk uitgekeerde dividend. Soms zijn banken bereid om ook het potentieel inkomen uit dividend (binnen het bedrijf gebleven winsten) in ogenschouw te nemen.

Indien er sprake is van een structuur van meerdere vennootschappen is het van belang om de resultaten en eigendomsverhoudingen duidelijk in kaart te brengen.

Italiaanse banken willen geen hypotheek verstrekken aan een buitenlandse vennootschap.